Польза детских конструкторов

001_konstruktorКонструктор – гениальная игрушка, способствующая развитию мышления, созданию образов, улучшению памяти и богатой фантазии. Не стоит забывать и о популярной в нынешние дни мелкой моторике. Именно детский конструктор http://rostoy.ru/category/konstruktory/, как никакая другая игрушка, способствует ее совершенствованию. Да и просто возводить из него башни, строить замки, дома, корабли, автомобили достаточно интересно. Поэтому в арсенале ребенка обязательно должен быть как минимум один, а лучше несколько разных конструкторов.

Важная роль в развитии детей

Польза игрушки для самых маленьких представителей человечества заключается в создании понятия о форме, цвете и объеме. При помощи различных элементов можно изучить названия цветов и самых простых геометрических фигур.

MindWare-Q-BA-MAZE-2.0-Mega-Stunt-Set1Регулярные игры с конструктором развивают мелкую моторику. Она в свою очередь способствует совершенствованию речи. Также маленькие ручки быстрее осиливают завязывание шнурков, застегивание пуговиц и кнопок на одежде. Это именно те операции, которые маленьким детям даются не сразу и нелегко. И так как карапузу до года нельзя вручить в руки пластилин, песок или фломастеры, также развивающие моторику, то конструктор станет идеальным вариантом. Также к ним можно отнести самую обычную пирамидку. Лучшей первой развивающей игрушки не найти. Кстати, для малышей стоит выбирать деревянные конструкторы – они наиболее экологически чистые.

Многозадачность игрушки позволяет развивать фантазию. Ведь из нее можно сделать как паровоз, так и куклу. Достаточно обладать некоторыми умениями и терпением. Кстати, развитие последнего тоже немаловажно, как и усидчивости, что уж говорить о воображении и памяти.

Чаще всего к конструктору прилагается чертеж или пошаговая инструкция, помогающая складывать те или иные фигуры, персонажи, модели. Именно они позволяют ребенку учиться действовать по плану.

Вывод из всего выше обозначенного прост – конструктор одна из наиболее полезных и необходимых ребенку развивающих игрушек. Совет родителям! Приобретайте наборы одной фирмы или совместимые друг с другом. Так ребенок получит больше возможностей для творчества.Конструктор — геніальна іграшка, яка сприяє розвитку мислення, створенню образів, поліпшенню пам’яті і багатої фантазії. Не варто забувати і про популярну в нинішні дні дрібної моторики. Саме дитячий конструктор http://rostoy.ru/category/konstruktory/ , як ніяка інша іграшка, сприяє її вдосконаленню. Та й просто зводити з нього вежі, будувати замки, будинки, кораблі, автомобілі досить цікаво. Тому в арсеналі дитини обов’язково повинен бути як мінімум один, а краще кілька різних конструкторів.

Важлива роль у розвитку дітей

Користь іграшки для самих маленьких представників людства полягає в створенні поняття про форму, кольорі та об’ємі. За допомогою різних елементів можна вивчити назви кольорів і найпростіших геометричних фігур.

Регулярні ігри з конструктором розвивають дрібну моторику. Вона в свою чергу сприяє вдосконаленню мови. Також маленькі ручки швидше пересилює зав’язування шнурків, застібання гудзиків і кнопок на одязі. Це саме ті операції, які маленьким дітям даються не відразу і нелегко. І так як карапузові до року не можна вручити в руки пластилін, пісок або фломастери, також розвиваючі моторику, то конструктор стане ідеальним варіантом. Також до них можна віднести саму звичайну пірамідку. Кращою першої розвиваючої іграшки годі й шукати. До речі, для малюків варто вибирати дерев’яні конструктори — вони найбільш екологічно чисті.

Многозадачность іграшки дозволяє розвивати фантазію. Адже з неї можна зробити як паровоз, так і ляльку. Досить мати деякі вміння і терпіння. До речі, розвиток останнього теж важливо, як і посидючість, що вже говорити про уяві і пам’яті.

Найчастіше до конструктору додається креслення або покрокова інструкція, яка допомагає складати ті чи інші фігури, персонажі, моделі. Саме вони дозволяють дитині вчитися діяти за планом.

Висновок з усього вище зазначеного простий — конструктор одна з найбільш корисних і необхідних дитині розвиваючих іграшок. Рада батькам! Купуйте набори однієї фірми або сумісні один з одним. Так дитина отримає більше можливостей для творчості.

Запись опубликована в рубрике Статьи с метками . Добавьте в закладки постоянную ссылку.